Association's Activities

VNISA - The 9th Vietnam Information Security Day Letter

VNISA - The 9th Vietnam Information Security Day Letter

26/09/2016

For attention of Board of Directors, “Vietnam Information Security Day” is an annual event that has resonated in the community of information technology. “Vietnam Information Security Day” has been paid much attention by many organizations, ...

VNISA - Thư mời tham dự khóa học

VNISA - Thư mời tham dự khóa học "AN NINH MẠNG"

11/04/2016

Kính gửi các anh/ chị, Tấn công mạng ngày nay được diễn ra âm thầm, lặng lẽ và gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Theo thống kê của Trung tâm Đào tạo Quản trị và An ninh mạng ATHENA thì thiệt hại do cuộc tấn công mạng là rất lớn, nhiều tổ chức, doanh ...

Cà phê bảo mật buổi thứ 13: Câu chuyện chưa kể về cuộc tấn công vào TARGET CORP năm 2013

Cà phê bảo mật buổi thứ 13: Câu chuyện chưa kể về cuộc tấn công vào TARGET CORP năm 2013

02/04/2016

Tiếp tục chuỗi hoạt động Cà phê bảo mật vào sáng thứ 7 hàng Quý, Chi hội VNISA phía Nam tổ chức buổi sinh hoạt Cà phê bảo mật buổi thứ 13 vào ngày 02/04/2016.